Diện tích chiếm 2/3 là cây ăn quả và cây bóng mát

Diện tích chiếm 2/3 là cây ăn quả và cây bóng mát

Diện tích chiếm 2/3 là cây ăn quả và cây bóng mát